SÚŤAŽ NA INSTAGRAME

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: Atelier Plus, s.r.o.
Sídlo: ČSA 7, 977 01  Brezno
IČO: 53 578 601
DIČ: 2 121 417 067

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 22. 07. 2022 do 27. 07. 2022. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej len "Účastník") môžu byť všetci užívatelia sociálnej siete Instagram s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky a starších ako 15 rokov. 

4. Podmienky účasti v súťaži na Instagrame

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený Účastník súťaže splnil podmienky, ktoré sú uvedené v súťažnom príspevku. 

Účasťou v súťaži Účastník potvrdzuje znalosť pravidiel súťaže a dáva svoj jednoznačný súhlas s týmito pravidlami.

5. Výhra na Instagrame

Výhru do súťaže zabezpečuje Organizátor. Organizátor vyžrebuje jedného výhercu na Instagrame. Výhrou je ručne háčkovaná vydra z merino vlny. 

6. Určenie víťaza (ďalej len "Výherca") a oboznámenie o výhre

Výherca bude označený v komentári ohlasujúcom výsledky súťaže na sociálnej sieti Instagram @makova.deva a najneskôr nasledujúci deň po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu a oboznámení so spôsobom odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy.

Výhercovi bude cena doručená Organizátorom súťaže najneskôr do 15 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý nesplnil stanovené súťažné podmienky.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas alebo nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Podmienkou získania ceny je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo zo strany Výhercu v prospech Organizátora prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry v zmysle bodu 6. Ak do tejto doby Výherca kontaktné údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude výhra postúpená Účastníkovi, ktorý sa umiestni za ním na ďalšom mieste.

Každý Účastník svojou účasťou v Súťaži, t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a udeľuje Organizátorovi súhlas k tomu, aby jeho meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail mohli byť použité primeraných spôsobom na účely priameho marketingu v marketingovej komunikácii Organizátora. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Osobné údaje Výherca poskytuje na dobu max. 3 rokov. Organizátor bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania či počet výhercov. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutým Výhercom súťaže v súvislosti s neuplatnení, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadruje Účastník súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto Štatútom.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži v tejto spoločnosti takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s touto spoločnosťou.

V Brezne, dňa 21. 07. 2022